Preambuła

Organizatorami Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Celem Konkursu jest wsparcie i promocja światowego szkła artystycznego oraz szklarskiego designu jako dyscyplin mających szczególne znaczenie dla tradycji dolnośląskiego regionu. Przywołanie postaci patrona konkursu, prof. Zbigniewa Horbowego, wybitnego artysty i designera, wieloletniego rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu ma stać się w zamyśle organizatorów pomostem między historią oraz przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki. Pomysłodawcami Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego są Igor Wójcik oraz Mariusz Łabiński. Dyrektorami Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego są: ze strony Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Igor Wójcik , ze strony Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – dr Mariusz Łabiński, ze strony Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Julita Zaprucka.

Organizatorzy przy wsparciu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oprócz przygotowania wystawy nagrodzonych prac oraz wydania pokonkursowego katalogu, wyróżnią laureatów Konkursu następującymi nagrodami:

 1. Dolnośląska Nagroda Główna – 25 000 PLN brutto,
 2. Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – udział w Warsztatach i Sympozjum Szkła Artystycznego e-Glass Festival,
 3. Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w Pilchuck Glass School,
 4. Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – warsztaty w Laboratorium Szkła,
 5. Nagroda Muzeum Szkła we Lwowie – udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie.

Prof. Zbigniew Horbowy (1935-2019)

Wybitny artysta, projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, reformator polskiego szkła.

Urodzony w 1935 roku w Łańczynie, koło Kołomyi. W latach 1953-1959 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego. Od 1959 roku związany jako projektant z Hutą Szkła „Sudety” w Szczytnej Śląskiej, następnie z Hutą Szkła Artystycznego „Barbara” w Polanicy Zdrój (od 1975 roku). Był inicjatorem powstania Pracowni Szkła Artystycznego „Inco” we Wrocławiu. Od 1963 roku pracował na macierzystej uczelni jako pedagog, w latach 1999-2005 sprawując funkcję jej rektora. Autor licznych wzorów szkieł użytkowych m.in. cieszących się ogromnym powodzeniem szkieł typu „antico”.  

§1 – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Szkła im. Horbowego, zwanym dalej Konkursem. Celem Konkursu jest wsparcie i promocja światowego szkła artystycznego i szklarskiego designu jako dyscyplin mających szczególne znaczenie dla tradycji Dolnego Śląska, jako jednego z historycznych, wiodących regionów szklarskich w Europie. Organizatorami Konkursu są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą przy ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, z siedzibą przy placu Polskim ¾, 50-156, Wrocław zwane dalej Organizatorami. 
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Kierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce lub zagranicą, które wyrażą chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez zgłoszenie pracy konkursowej wraz z wymaganą dokumentacją, zwanych dalej Uczestnikami. Organizator nie wymaga od uczestników posiadania kierunkowego wykształcenia, w tym wykształcenia artystycznego.
 3. Organizator nie pobiera od Uczestników opłaty za wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu Konkursu. 
 5. Konkurs odbędzie się w systemie dwurocznym.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
  – I etap: wstępna selekcja nadesłanych zgłoszeń przez jury (na podstawie reprodukcji prac w wersji cyfrowej), które będą zaprezentowane na wystawie;
  – II etap: wybór nagrodzonych prac (na podstawie oryginałów prac w trakcie trwania wystawy konkursowej).
 7. Selekcji oraz wyboru dokona Jury powołane przez Organizatorów w składzie: 
  – ze strony Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu: Igor Wójcik, 
  – ze strony Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: dr Mariusz Łabiński,
  – ze strony Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze: Edyta Patro,
  – ze strony Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki: prof. Mychajło Bokotey, 
  – zaproszony do Jury Konkursu przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu – prof. Benjamin Wright z Pilchuck Glass School,
  – ze strony Akademii Sztuk Pięknych i Dizajnu w Bratysławie: Patryk Illo,
  – ze strony Uniwersytetu Technicznego w Libercu: Oldřich Plíva (Katedra Wzornictwa Uniwersytetu Technicznego w Libercu).
 8. Laureatom przyznane zostaną następujące nagrody: 
  – specjalna Dolnośląska Nagroda Główna– 25 000 PLN brutto,
  – Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – udział w Warsztatach i Sympozjum Szkła Artystycznego e-Glass Festival,
  – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w Pilchuck Glass School,
  – Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – warsztaty w Laboratorium Szkła (7 dni),
  – Nagroda Muzeum Szkła we Lwowie – udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie.
 9. Wręczenie nagród odbędzie się podczas trwania wystawy konkursowej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
 10. Organizatorzy przygotują katalog wystawy. Każdy uczestnik wystawy otrzyma bezpłatny egzemplarz katalogu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany swych przedstawicieli w Jury Konkursu.

§2 – Założenia Konkursu

 1. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace z dziedziny szkła artystycznego spośród złożonych zgłoszeń.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (pojedynczy obiekt lub zestaw obiektów tworzących jedną pracę).
 3. Zgłoszona praca musi być pracą oryginalną, wykonaną ze szkła jako głównego materiału pracy, bez względu na technikę wykonania, rodzaj lub przeznaczenie użytkowe pracy.
 4. Waga zgłoszonej pracy nie może przekraczać 50 kg oraz wymiary: 50 x 50 x 120 cm. Transport, retransport prac przekraczających wagę 50kg lub wymiary wskazane powyżej pokrywa Uczestnik Konkursu.
 5. Zgłoszona praca musi być na tyle stabilna, by można ją było zaprezentować na podłodze, podeście lub ścianie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu prac uniemożliwiających ekspozycję z przyczyn technicznych.
 6. Jeśli instalacja zgłoszonej praca wymaga specjalnych dodatków (np. oświetlenia, projektora itp.), Uczestnik powinien zapewnić je we własnym zakresie. 
 7. Praca, która została wcześniej zgłoszona do innego konkursu, nie będzie brana pod uwagę.
 8. Do Konkursu można zgłosić pracę powstałą w latach 2017-2022. 
 9. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację regulaminu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do pracy konkursowej oraz że praca konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszonych do udziału w Konkursie prac w szczególności, jeżeli zgłoszone prace mogłyby zostać uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
 11. W przypadku nagrodzenia finansowego Uczestnika zobowiązuje się on do przekazania w formie pisemnego oświadczenia danych niezbędnych do wypłacenia nagrody.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.

§3 – I Etap Konkursu

 1. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu polega na wysłaniu drogą elektroniczną zgłoszenia wraz
  z dokumentami na adres horbowy@okis.pl.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) dane kontaktowe uczestnika,
  b) tytuł, rok powstania, technikę wykonania, wymiary pracy,
  c) szacunkową wartość pracy (wyrażoną w PLN),
  d) nie więcej niż dwa zdjęcia pracy, zapisane w formacie .tiff, i .jpg oraz .png (krótszy bok minimalnie 1200 pikseli, maksymalna wielkość pliku do 2 MB), zatytułowane według poniższego wzoru: Pierwsza litera imienia Nazwisko_Tytuł pracy_NumerZdjęcia (np. JNowak_Tytuł_1) wraz z wersją do druku (zapisane w formacie .tiff, .jpg, .png, w rozdzielczości 300 dpi, CMYK + RGB, min. 1063×1512 px, maksymalna wielkość pliku do 2 MB),
  e) życiorys uczestnika (max. 1500 znaków ze spacjami) wraz z dołączonym zdjęciem portretowym (zapisane w formacie .tiff i .png, w rozdzielczości 300 dpi, CMYK + RGB, min. 1063×1512 px, maksymalna wielkość pliku do 2 MB),
  f) skan własnoręcznie podpisanego Oświadczenia wg wzoru (załącznik nr 1 do Regulaminu) na udzielenie Organizatorom niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy, życiorysu uczestnika wraz z dołączonym zdjęciem portretowym oraz pracy konkursowej (w razie jej zakwalifikowania do II etapu Konkursu) do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją, realizacją wystawy pokonkursowej oraz dla celów dokumentacyjnych i dydaktycznych na polach eksploatacji obejmujących:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzania dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 1. Formularz zgłoszenia oraz wzory dokumentów będą dostępne na stronie internetowej Konkursu: www.horbowy.okis.pl.
 2. Zgłoszenie wraz z wymaganą dokumentacją należy wysłać na adres horbowy@okis.pl do 30 września 2022 roku. 
 3. Jury dokona wstępnej oceny zgłoszeń oraz wyboru prac do drugiego etapu Konkursu do 15 grudnia 2022 roku.
 4. Informacje o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatorów do 15 stycznia 2023 roku. 

§4 – II Etap Konkursu

 1. Oryginał pracy wybranej do drugiego etapu Konkursu Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt na adres Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze do dnia wskazanego przez Organizatorów w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.
 2. Koszty dostarczenia pracy oraz ubezpieczenia jej transportu do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze spoczywają na Uczestniku. Praca powinna być zabezpieczona w odpowiednim opakowaniu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
 3. Dostarczona praca powinna być wyposażona w niezbędne elementy i instrukcje umożliwiające jej montaż i ekspozycję. 
 4. Dostarczoną pracę należy opisać poprzez umieszczenie na jej opakowaniu imienia i nazwiska Uczestnika oraz tytułu pracy wskazanego w aplikacji konkursowej. 
 5. Jeśli wygląd oryginału pracy nie odpowiada zdjęciom pracy dołączonym do zgłoszenia, Jury nie weźmie jej pod uwagę przy wyborze prac nagrodzonych. Praca zostanie odesłana na koszt Uczestnika.
 6. W drugim etapie Konkursu Jury wskazuje prace nagrodzone. Jury obraduje w trybie niejawnym. 
 7. Decyzje Jury są ostateczne. 
 8. Obrady zostaną zakończone podsumowaniem w postaci sporządzonego protokołu wraz
  z uzasadnieniem decyzji. 
 9. Jury dokonując wyboru Laureatów będzie kierowała się następującymi kryteriami wyboru: oryginalność rozwiązania, wysokie walory estetyczne, kreatywność, innowacyjność.
 10. Wybór Laureatów zostanie dokonany podczas głosowania na zasadzie większości głosów.
 11. Ogłoszenie decyzji Jury o wyborze nagrodzonych prac nastąpi w dniu otwarcia pierwszej wystawy konkursowej w 2023 r. Informacja o nagrodzonych pracach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Konkursu i w mediach społecznościowych Organizatorów.
 12. W celu wydania nagród pieniężnych określonych w par. 1 pkt. 8 niniejszego regulaminu, Organizatorzy, w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, skontaktują się ze zwycięzcami w celu uzgodnienia sposobu wydania nagrody. Nagrody pieniężne wydawane będą wyłącznie za pomocą przelewu bankowego na wskazany przez zwycięzcę numer rachunku bankowego.
 13. Wystawy konkursowe prac odbędą się w siedzibie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w miesiącach lipiec-sierpień 2023 r. oraz w Galerii Geppart przy Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w wrześniu 2023 r. 
 14. Organizatorzy nie przewidują zwrotu kosztów przyjazdu oraz pobytu Uczestnika na wernisaż i w trakcie wystaw konkursowych.
 15. Prace eksponowane na wystawach zostaną ubezpieczone przez Organizatorów. 
 16. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo pierwokupu nagrodzonych prac za 70% wartości pracy wskazanej przez Uczestnika w zgłoszeniu. Ewentualny zakup prac nastąpi w przypadku wyrażenia woli sprzedaży przez Uczestnika na podstawie odrębnych umów.
 17. Zwrot prac konkursowych wybranych do drugiego etapu Konkursu pod wskazany przez Uczestników adres nastąpi na koszt Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
 18. Zwrot prac odbędzie się w przeciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia ostatniej wystawy konkursowej.
 19. Komisarzem wystaw konkursowych jest dr Mariusz Łabiński, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

§5 – Dane osobowe

 1. W celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do przekazania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a w razie otrzymania nagrody pieniężnej danych niezbędnych do wydania nagrody). Przekazanie danych następuje dobrowolnie, jednakże warunkuje możliwość uczestnictwa w Konkursie oraz ewentualnego odbioru nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Organizatorzy informują, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Administratorem zbioru danych osobowych są Organizatorzy. Organizatorzy informują, że Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do jego danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 4. Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu, tel.: 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą przy ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, tel.: 75 75 234 65, 75 64 550 73, adres e-mail.: sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, z siedzibą przy placu Polskim ¾, 50-156, Wrocław, tel.: 71 343 80 zwane dalej Organizatorami.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, natomiast w przypadku zwycięzców – również w celu wydania nagrody.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania warunków niniejszej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie niniejszej umowy.
 8. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (z wyłączeniem Muzeum Karkonoskiego konkursu w zakresie koniecznym do jego przeprowadzenia). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.

§6 – Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretowania oraz zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. Wszelkie ewentualne spory związane z organizacją, przebiegiem oraz rozstrzygnięciem Konkursu, w tym dotyczące nagród, rozpoznawane i rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z Konkursem.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie